اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 74 نتیجه
از 2
 
تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نصیبه اسمعیلی

نصیبه اسمعیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مهدی اعتمادی فرد

سید مهدی اعتمادی فرد 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین ایمانی جاجرمی

حسین ایمانی جاجرمی 

دانشیار
شماره تماس: 02188994339
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره انواری

زهره انواری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اعظم آهنگر سله بنی

اعظم آهنگر سله بنی 

استادیار
شماره تماس: 02188994338
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر باقری

یاسر باقری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله بیچرانلو حسن

عبداله بیچرانلو حسن 

دانشیار
شماره تماس: 0218800146
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهری بهار

مهری بهار 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یحیی بوذری نژاد

یحیی بوذری نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 02161117801
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمید پارسانیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شیوا پروائی

شیوا پروائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه ترابی

فاطمه ترابی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه تنها

فاطمه تنها 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدعلی توکل کوثری

سیدمحمدعلی توکل کوثری 

استاد
شماره تماس: 61117846
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا جلائی پور

حمیدرضا جلائی پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا جمشیدیها

غلامرضا جمشیدیها 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا جوادی یگانه

محمدرضا جوادی یگانه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد حاجی حیدری

حامد حاجی حیدری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین حاج محمدی

حسین حاج محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ملیحه حدادمقدم

ملیحه حدادمقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی حسین زاده یزدی

مهدی حسین زاده یزدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم حسین یزدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معز خادم حسینی

معز خادم حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طاهره خزائی

طاهره خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی دادگر

علی دادگر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا دهقان نیری

علیرضا دهقان نیری 

دانشیار
شماره تماس: 61117842
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اعظم راودراد

اعظم راودراد 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدپویا رسولی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم رفعت جاه

مریم رفعت جاه 

دانشیار
شماره تماس: 61117971
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم زائری

قاسم زائری 

استادیار
شماره تماس: 02161117809
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدهادی ساجدی

سیدهادی ساجدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر سعیدی

علی اصغر سعیدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مینو سلیمی

مینو سلیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید سلیمانی ساسانی

مجید سلیمانی ساسانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ملیحه شیانی

ملیحه شیانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان شاه قاسمی

احسان شاه قاسمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا شریعتی مزینانی

سارا شریعتی مزینانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شکوری

علی شکوری 

دانشیار
شماره تماس: 02161117833
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول صادقی

رسول صادقی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117884
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سهیلا صادقی فسائی

سهیلا صادقی فسائی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صبوریان

محسن صبوریان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیدرضا عاملی رنانی

سعیدرضا عاملی رنانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید عبداللهیان

حمید عبداللهیان 

استاد
شماره تماس: 61117842
اتاق: طبقه چهارم، دفترم بنام خودم است.
پست الکترونیکی: 
مهرداد عربستانی

مهرداد عربستانی 

دانشیار
شماره تماس: 02161117854
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خیام عزیزی مهر

خیام عزیزی مهر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پویا علاء الدینی

پویا علاء الدینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهره علی خانی

زهره علی خانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی عنبری

موسی عنبری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا غفاری

غلامرضا غفاری 

دانشیار
شماره تماس: 02188012211
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 74 نتیجه
از 2