رؤسای پیشین دانشکده علوم اجتماعی

 

دکتر سید مهدی اعتمادی فرد

1396-1400

دکتر غلامرضا غفاری

1396 - 1395 

 

دکتر یونس نوربخش

1395 - 1392

دکتر غلامرضا جمشیدی ها

1392 -1384

دکتر تقی آزاد ارمکی

1384 - 1377

دکتر محمد میرزایی 

1377 - 1367

دکتر غلام عباس توسلی