اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طاهره خزائی

طاهره خزائی،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
جامعه شناسی
صفحه رخ نما