اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بوردو ، جامعه شناسی

1393 ← 1398

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، جامعه شناسی

1387 ← 1390

فعالیت های علمی