اهداف:
ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت می نماید. 
وظایف:
از جمله وظایف معاونت اداری و مالی عبارتند از:
-کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری دانشکده ، تامیــن نیروی انسانی و  اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشکده ،ریاست و نظارت بر کمیته فرعی ارزیابی رتبه کارکنان، مدیریت ارزیابی پایه کارکنان،نظارت بر انتقال و انتصاب و امور کارگزینی کارکنان رسمی،پیمانی ،قرارداد معین و خدماتی دانشکده، نظارت بر انعقاد قراردهای مالی دانشکده،تایید و انجام مکاتبات با واحدهای مختلف دانشگاه در خصوص امور اداری،رفاهی،پشتیبانی و مالی ،نظارت بر انجام امور مربوط به ارائه تسهیلات رفاهی کارکنان،نظارت و مدیریت اسناد مناقصه و استعلام بها از پیمانکاران سیستم های تاسیساتی و امور خدماتی،نظارت و مدیریت طرح ساماندهی ساختمان دانشکده . 
چشم انداز:
این معاونت در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشکده بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشکده در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید . بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این معاونت می باشند :
● تهیه و تدوین خط مشی واحدهای دانشکده در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.
●نظارت بر حسن اجرای امور اداری ، پشتیبانی و مالی دانشکده با رعایت مقررات مربوطه .
● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشکده و امور تاسیساتی و تعمیراتی ، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها .
● تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در دانشکده و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد اهداف اجرایی  .
●راهبری اقدامات جاری دانشکده .