معرفی :

فعالیت معاونت پژوهشی شامل بررسی طرحهای پژوهشی و تصویب آنها، پیشنهاد طرحهای پژوهشی به سایر سازمانها و انجام آن در این معاونت، بررسی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیات علمی و دادن امتیاز جهت دریافت اعتبار ویژه (گرنت)، نظارت در انجام سفرها و مأموریت های پژوهشی و ….. می پردازد.
واحد معاونت پژوهشی از بدو تاسیس دانشکده تاکنون بارها بطور مستقل و گاه بصورت ادغام در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی فعالیت داشت. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بصورت مستقل و با عنوان معاونت پژوهشی دایر بود تا اینکه بر اساس سیاست متخده در دانشگاه دو معاونت آموزشی و پژوهشی در هم ادغام و معاونت علمی ایجاد شد، بنابراین بخش پژوهش در همان مکان ولی تحت نظارت معاونت علمی به کار خود ادامه می داد، اما افزایش حجم کارهای پژوهشی و توجه به امر پژوهش ضرورت استقرار مجدد این معاونت را فراهم نموده و در بهمن ۱۳۹۴، دفتر معاونت پژوهشی مجددا گشایش یافت.
معاون پژوهشی از میان اعضاء هیئت علمی با نظر رئیس دانشکده و با تأیید دانشگاه تهران انتخاب می شود.