اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • معاون پژوهشی دانشکده 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، وسترن سیدنی ، جامعه شناسی

1371 ← 1375

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

1361 ← 1365

کلمات کلیدی