اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی دادگر

علی دادگر،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
جامعه شناسی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، جامعه شناسی

… ←

Ph.D ، دانشگاه Windsor ، جامعه شناسی

… ←

M.S ، دانشگاه UCD ، علوم سیاسی

… ←

M.S ، دانشگاه شهید بهشتی ، جامعه شناسی

… ←