اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی دادگر

علی دادگر،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
جامعه شناسی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی