اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهری بهار

مهری بهار،

دانشیار
  • دبیر کمیته علمی ارتباطات، رسانه و فضای مجازی
  • عضو وابسته گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

پروفایل

  • عضو وابسته گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امر خیر 1400←…
  • عضو کمیته علمی همایش ملی خیر ماندگار 1399←1399
  • مدیر گروه آموزشی علوم ارتباطات اجتماعی 1398←1400
  • عضو وابسته گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی امرخیر 1398←1400
  • دبیر کمیته علمی ارتباطات، رسانه و فضای مجازی 1397←…
  • خدمات علمی و مشاوره ای در بنیاد خیریه راهبری آلاء 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

D.V.M ، سوربن فرانسه ، مطالعات فرهنگی

1378 ← 1383

خبرگان بدون مدرک - کارشناسی ارشد ، جرج تاون امریکا ، زبانشناسی وادبیات عرب

1370 ← 1372

دوره دوم سطح - کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ادبیات عرب

1364 ← 1364

کلمات کلیدی