اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی نظری-فرهنگی

1380 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1378 ← 1380

B.S ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی-پژوهشگری

1374 ← 1387

فعالیت های علمی