اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید مهدی اعتمادی فرد

سید مهدی اعتمادی فرد،

دانشیار
  • عضو نشست تخصصی رسالت جوانان در تحولات اجتماعی در نخستین کنگره پیشگامان پیشرفت
  • سخنرانی رویکردهای نظری درباب عرفی شدن و تحولات دین داری در ایران
  • رئیس کرسی سلامت اجتماعی و راهبردهای آن برای جلوگیری از مشکلات اجتماعی در ایران از طرف یونسکو در دانشگاه تهران
  • عضو هیات داوری گروه فرهنگی در مرحله کشوری جشنواره دانشجوی نمونه سال 1394
  • کمیته ارزیابی دانشکده
  • رئیس پنل مسائل خانوادگی
  • کمیته هماهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشجویان
  • سرپرست مدیر گروه جامعه شناسی
  • سخنران پانل خود مراقبتی اجتماعی در دوران همه گیری کووید 19
  • عضو شورای عالی انجمن
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی