اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه ترابی

فاطمه ترابی،

دانشیار
 • معاونت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران
 • نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده استانداری تهران
 • عضو اصلی گروه کاری بهداشت و سلامت
 • عضو حقیقی کارگروه ویژه اجرای سیاست های کلی جمعیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 95 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

 • عضو حقیقی کارگروه ویژه اجرای سیاست های کلی جمعیت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1400←…
 • کارگاه آموزشی آشنایی با بسته آماری استیتا: بررسی، پردازش، مدیریت و توصیف داده ها 1398←1398
 • عضو اصلی گروه کاری بهداشت و سلامت 1394←…
 • نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده استانداری تهران 1393←…
 • معاونت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 1392←…
 • ریاست کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی 1390←1392
 • کاربرد نرم افزاز استیتا در پژوهش های اجتماعی و جمعیتی، ارائه سخنرانی، ایران، تهران، 1390/10/01، 1390/10/02 1390←1390
 • عضو هیات مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، جمعیت شناسی

1385 ← 1390

M.S ، تهران ، علوم اجتماعی-جمعیت شناسی

1383 ← 1385

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی-پژوهشگری

1379 ← 1383

فعالیت های علمی