آدرس: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، جنب بیمارستان دکتر شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کد پستی : 1411713118

صندوق پستی : 14395/773

تلفن واحدهای مختلف دانشکده