دکتر زهرا فرضی زاده

 گروه برنامه ریزی اجتماعی

 پست الکترونیک :

 برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

 

مسئول دفتر : زهره محمد قلی

تلفن : 61117883