امور پژوهشی امور پژوهشی

وظایف کارشناسان در این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • بررسی فعالیتهای پژوهشی اعضاء محترم هیات علمی دانشکده پس از وارد کردن اطلاعات لازم توسط ایشان در سامانه پژوهشی برای محاسبه امتیاز و دریافت گرنت.
  • بررسی پیشنهاد طرح های بنیادی اساتید و ارائه آن به شورای پژوهشی دانشکده برای تصویب جهت اجرا
  • دریافت و بررسی درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از کمک هزینه دانشگاه در قالب طرح حمایت از پایان نامه، این حمایت شامل دانشجویان خارجی در حال تحصیل هم می باشد.
  • بررسی درخواست متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی داخلی دوره دکتری
  • پذیرش و پی گیری درخواست متقاضیان دوره پست دکتری 

به منظور حمایت از رساله ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان در راستای برنامه سوم و اهداف دانشگاه موضوعاتی مورد حمایت ویژه قرار می گیرند که عناوین و اطلاعات بیشتر موارد زیر را ملاحظه  فرمائید.

راهنمای حمایت از رساله 

دستورالعمل نحوه افزایش ضریب حمایت از رساله / پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

راهنمای ثبت نام دوره های پسا دکتری