زهره محمد قلی

مسئول دفتر - کارشناس امور فرهنگی و  تربیت بدنی

تلفن : 61117883

ایمیل : 

فاطمه ربانی 

کارشناس مسئول امور دانشجویی

تلفن : 61117906

معصومه پورحجازی

کارشناس امور دانشجویی - وام و تسویه حساب

تلفن : 61117905

ایمیل: 

دکتر زهرا ولی زاده

کارشناس مسئول مشاوره 

تلفن : 61117904

ایمیل :