دکتر مریم نجار نهاوندی

  گروه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی

nahavand@ut.ac.ir

 برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید