انجمن علمی 

 اساس نامه مشترک انجمن های علمی دانشجویی
 آیین نامه استاد مشاور انجمن های علمی دانشجویی 
 آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن های علمی دانشجویی
 فرم طرح نویسی انجمن های علمی داشجویی

 

اردو

 آیین نامه اردو
 دستورالعمل اجرایی اردو 96
 فرم تعهدنامه اردو
 فرم درخواست مجوز اردوی آموزشی
 فرم درخواست مجوز اردوی فرهنگی
 فرم درخواست مجوز اردوی علمی
 فرم درخواست مجوز اردوی ورزشی

 

تشکل های اسلامی (بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی)

 آیین نامه تشکل های اسلامی

 

دانشجوی نمونه

 آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
 شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه

 

شورای صنفی

 آیین نامه شورای صنفی دانشجویی
 شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویی

 

شورای فرهنگی 

 آیین نامه اعضای شورای فرهنگی 
 آیین نامه اجرایی شوراهای فرهنگی پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران

 

فرم های درخواست برنامه

 فرم درخواست برنامه انجمن های علمی دانشجویی
 فرم درخواست برنامه تشکل های اسلامی

 

کانون فرهنگی 

 اساس نامه کانون فرهنگی
 آیین نامه کانون های فرهنگی
 فرم در خواست پروانه تاسیس کانون فرهنگی 
 فرم طرح نویسی کانون 

 

نشریات 

 درخواست مجوز انتشار نشریات دانشگاهی
 درخواست تغییرات درمجوز نشریات دانشگاهی
 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
 شیوه نامه اجرایی نشریات دانشگاه تهران 

 

آیین نامه کار دانشجویی 

نخبگان 

دستورالعمل استفاده امانی از لباس دانش اموختگان دانشگاه تهران