دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 3,154 نتیجه
از 158
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102366 2 دکتری جامعه شناسی 29 حسین ایمانی جاجرمی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
روش های تحقیق پیشرفته 3105060 2 دکتری 25 فاطمه ترابی هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) -
مطالعات رسانه های دیداری سنتی و نوین 3106172 2 دکتری 06 اعظم راودراد هرهفته (15:00 - 17:00) -
جمعیت شناسی سالخوردگی و مسائل رفاهی 3104270 2 کارشناسی 04 شیوا پروائی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تحلیل برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران 3104254 2 کارشناسی 04 خیام عزیزی مهر هرهفته (08:00 - 10:00) -
تفکر تحلیلی و انتقادی 3106153 2 کارشناسی ارشد 06 مهری بهار هرهفته (10:00 - 12:00) -
آمار تحلیلی 3102391 2 کارشناسی 02 نوح منوری هرهفته (08:00 - 10:00) -
آشنایی با ارزش های دفاع مقدس 3120121 2 کارشناسی 02 معز خادم حسینی هرهفته (08:00 - 10:00) -
تاریخ مردم شناسی 3108089 2 کارشناسی 08 احمد نادری هرهفته (08:00 - 10:00) -
مردم شناسی و سلامت همگانی جهانی 3108138 2 دکتری 28 زهره انواری هرهفته (08:00 - 10:00) -
مردم شناسی تعلیم و تربیت 3108094 2 کارشناسی 08 ابراهیم فیاض هرهفته (13:00 - 15:00) -
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 3103047 2 کارشناسی ارشد 18 مریم رفعت جاه هرهفته (10:00 - 12:00) -
مردم شناسی جهانی شدن 3108097 2 کارشناسی 08 احمد نادری هرهفته (13:00 - 15:00) -
انسان شناسی موسیقی 3108035 2 کارشناسی 08 مینو سلیمی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مردم شناسی موسیقی 3108122 2 کارشناسی 08 مینو سلیمی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مردم شناسی تغذیه و بدن 3108117 2 کارشناسی 08 زهره انواری هرهفته (08:00 - 10:00) -
مردم شناسی فرهنگ عمومی و سیاستگذاری فرهنگی در ایران 3108143 2 دکتری 28 ابراهیم فیاض هرهفته (15:00 - 17:00) -
مردم شناسی گردشگری 3108136 2 دکتری 28 مهرداد عربستانی هرهفته (13:00 - 15:00) -
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 کارشناسی 04 فاطمه تنها هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) -
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 کارشناسی 02 اعظم آهنگر سله بنی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 3,154 نتیجه
از 158