دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,340 نتیجه
از 67
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بررسی تطبیقی نظام های رفاه اجتماعی 3104233 2 کارشناسی ارشد 03 رضا امیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102366 2 دکتری جامعه شناسی 19 حسین ایمانی جاجرمی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/29 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق کمی پیشرفته 3102364 2 دکتری جامعه شناسی 19 یحیی علی بابائی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 16 غلامرضا غفاری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 17 سارا مزینانی شریعتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
مطالعات پیشرفته رسانه های دیداری 3106040 2 دکتری 14 اعظم راودراد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
تحلیل برنامه های توسعه ایران 3104191 3 کارشناسی 41 رضا امیدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:30 - 12:00)
سمینار مردم شناسی و مردم نگاری 3108069 2 کارشناسی ارشد 08 ناصر فکوهی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/03/26 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی ایلات و عشایر 3108014 2 کارشناسی 81 جلال الدین رفیع فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (13:30 - 15:00)
انسان شناسی ارتباطات 3103078 2 کارشناسی 81 ابراهیم فیاض هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
مردم شناسی اقتصادی 3103050 2 کارشناسی 81 روح اله نصرتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (08:30 - 10:00)
انسان شناسی تعلیم و تربیت 3103108 2 کارشناسی 81 امیلیا نرسیسیانس هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (13:30 - 15:00)
انسان شناسی جهانی شدن 3103114 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:30 - 12:00)
مردم شناسی اقوام ایرانی 3108006 2 دکتری 11 جلال الدین رفیع فر هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی جوامع ابتدایی 3108020 2 کارشناسی 81 جلال الدین رفیع فر هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:30 - 12:00)
انسان شناسی دینی ایران 3103107 2 کارشناسی ارشد 02 یونس نوربخش هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/25 (10:00 - 12:00)
مردم شناسی علم و تکنولوژی 3108063 2 کارشناسی ارشد 08 ابوعلی ودادهیر هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/03/25 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی خاورمیانه و شمال آفریقا 3108027 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/26 (15:30 - 17:30)
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 کارشناسی 81 مهرداد عربستانی | هرهفته دو شنبه (10:00 - 10:30) 1399/04/02 (10:30 - 12:00)
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 کارشناسی 21 رسول صادقی هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/03/27 (10:30 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,340 نتیجه
از 67