دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,440 نتیجه
از 72
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مردم شناسی ایران بعد از اسلام 3108008 2 دکتری 11 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30)
مردم شناسی دین در ایران 3103038 2 کارشناسی ارشد 08 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی نهاد دین در ایران 3108046 2 دکتری 11 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی زیستی و ژنتیک 3108070 2 کارشناسی ارشد 08 زهره انواری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
تغییر و تطابق پذیری در جوامع (روستایی و عشایری) در ایران 3108042 2 دکتری 11 جلال الدین رفیع فر هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30)
باستان شناسی فرهنگی 3103091 2 کارشناسی ارشد 08 جلال الدین رفیع فر هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی اقتصادی ایران 3108071 2 کارشناسی ارشد 08 روح اله نصرتی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (13:30 - 15:30)
زبان و فرهنگ ایران 3103087 2 کارشناسی ارشد 08 مهرداد عربستانی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
اصول علم سیاست 3102007 2 کارشناسی جامعه شناسی 21 حمیدرضا جلائی پور هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (13:30 - 15:00)
مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 3104038 3 کارشناسی 21 سهیلا صادقی فسائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:00)
جامعه شناسی ارتباط جمعی 3102191 2 کارشناسی جامعه شناسی 21 حامد حاجی حیدری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:00)
جامعه شناسی خانواده 3102717 2 کارشناسی جامعه شناسی 22 سهیلا صادقی فسائی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:00)
فنون برنامه ریزی اجتماعی 3104192 2 کارشناسی 41 یاسر باقری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (15:30 - 17:00)
مبانی علوم سیاسی 3106097 2 کارشناسی 61 حمیدرضا جلائی پور هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (13:30 - 15:00)
مبانی جامعه شناسی 3101198 2 کارشناسی علوم اجتماعی 81 سید مهدی اعتمادی فرد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (10:30 - 12:00)
بررسی تطبیقی نظام های رفاه اجتماعی 3104233 2 کارشناسی ارشد 03 رضا امیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 02 علیرضا محسنی تبریزی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102366 2 دکتری جامعه شناسی 19 حسین ایمانی جاجرمی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/14 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کمی پیشرفته 3102364 2 دکتری جامعه شناسی 19 یحیی علی بابائی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/16 (13:30 - 15:30)
روش های تحقیق پیشرفته در رفاه اجتماعی 3104277 2 دکتری 04 غلامرضا غفاری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,440 نتیجه
از 72