دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,744 نتیجه
از 88
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
برآورد شاخص های جمعیتی 3105091 2 کارشناسی ارشد 05 رسول صادقی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/15 (10:00 - 12:00)
باروری 3105088 2 کارشناسی ارشد 05 محمدجلال عباسی شوازی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/21 (13:30 - 15:30)
مهاجرت و شهر نشینی 3105115 2 کارشناسی ارشد 05 حسین محمودیان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (13:30 - 15:30)
مرگ و میر 3105089 2 کارشناسی ارشد 05 مجید کوششی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/16 (13:30 - 15:30)
جمعیت و جنسیت 3105037 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق 3105054 2 کارشناسی ارشد 05 ابوعلی ودادهیر هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/23 (13:30 - 15:30)
نظریه های خاص جمعیت 3105098 2 دکتری 15 محمد میرزائی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00)
نقد و بررسی نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی 3102230 2 دکتری جامعه شناسی 19 حسین میرزائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 دکتری جامعه شناسی 18 تقی آزاد ارمکی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی اقتصادی پیشرفته 3102450 2 دکتری جامعه شناسی 16 علی اصغر سعیدی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/07 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 02 علیرضا محسنی تبریزی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 16 یحیی علی بابائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 17 سهیلا صادقی فسائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (15:30 - 17:30)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 01 غلامرضا غفاری هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/06 (13:30 - 15:30)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 19 سهیلا صادقی فسائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
روش های پیشرفته تحلیل داده ها 3105111 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 17 یونس نوربخش هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 18 حمید پارسانیا هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 01 سارا مزینانی شریعتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
روش های تحلیل آمار پیشرفته و نرم افزار 3105097 2 دکتری 15 فاطمه ترابی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 1,744 نتیجه
از 88