دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,171 نتیجه
از 109
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بررسی تطبیقی نظام های رفاه اجتماعی 3104233 2 کارشناسی ارشد 04 رضا امیدی هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/29 (10:00 - 12:00)
نقد و بررسی نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی 3102230 2 دکتری جامعه شناسی 02 حسین میرزائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 دکتری جامعه شناسی 02 یوسف علی اباذری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (13:00 - 15:00)
جامعه شناسی اقتصادی پیشرفته 3102450 2 دکتری جامعه شناسی 17 علی اصغر سعیدی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (13:00 - 15:00)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 02 علیرضا محسنی تبریزی | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1400/10/29 (13:00 - 15:00)
روش های تحقیق پیشرفته در رفاه اجتماعی 3104277 2 دکتری 04 حمید عبداللهیان هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00)
روش های پیشرفته تحلیل داده ها 3105111 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 02 سارا مزینانی شریعتی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/25 (10:00 - 12:00)
روش های تحلیل آمار پیشرفته و نرم افزار 3105097 2 دکتری 05 فاطمه ترابی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی شهری پیشرفته 3102156 2 دکتری جامعه شناسی 02 عبدالحسین کلانتری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی شهری پیشرفته 3102156 2 دکتری جامعه شناسی 01 عبدالحسین کلانتری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی شهری پیشرفته 3102156 2 دکتری جامعه شناسی 03 عبدالحسین کلانتری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00)
مبانی انسان شناسی 3108012 2 کارشناسی 81 زهره انواری هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/27 (15:30 - 17:00)
انسان شناسی و هنر در شهر 3108068 2 کارشناسی ارشد 08 ناصر فکوهی هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) 1400/11/06 (13:00 - 15:00)
ایران شناسی از دیدگاه مردم شناسی 3108112 2 کارشناسی 81 ابراهیم فیاض هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (08:30 - 10:00)
مردم شناسی ایران بعد از اسلام 3108008 2 دکتری 08 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
مردم شناسی دین در ایران 3103038 2 کارشناسی ارشد 08 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (10:00 - 12:00)
انسان شناسی خاورمیانه و شمال آفریقا 3108027 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:00)
مردم شناسی زمان و مکان 3108114 2 کارشناسی 81 ابراهیم فیاض هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/03 (08:30 - 10:00)
مردم شناسی غرب آسیا 3108091 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 2,171 نتیجه
از 109