دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 2,910 نتیجه
از 146
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقد و بررسی نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی 3102230 2 دکتری جامعه شناسی 12 حسین ایمانی جاجرمی هرهفته (16:00 - 18:00) -
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 22 علیرضا محسنی تبریزی هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) -
روش تحقیق کمی پیشرفته 3102364 2 دکتری جامعه شناسی 12 حسین میرزائی هرهفته (16:00 - 18:00) -
روش های تحقیق پیشرفته در رفاه اجتماعی 3104277 2 دکتری 04 فاطمه ترابی هرهفته (16:00 - 18:00) -
روش های تحلیل آماری پیشرفته 3105118 2 دکتری 15 فاطمه ترابی هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
آمار پیشرفته 3105065 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) -
تحلیل متون ارتباطی و رسانه ای 3106171 2 کارشناسی ارشد 06 زهره علی خانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
تحلیل برنامه های توسعه در ایران 3102473 2 دکتری 02 غلامرضا غفاری هرهفته (16:00 - 18:00) -
تحلیل متون جامعه شناسی 3102433 2 دکتری 02 سید مهدی اعتمادی فرد هرهفته (16:00 - 18:00) -
تحلیل متون جامعه شناسی 3102433 2 دکتری 13 تقی آزاد ارمکی هرهفته (14:00 - 16:00) -
آمار تحلیلی 3102391 2 کارشناسی 02 هوشنگ نایبی هرهفته (16:00 - 18:00) -
انسان شناسی و هنر در شهر 3108068 2 کارشناسی ارشد 08 سارا شریعتی مزینانی هرهفته (08:00 - 10:00) -
سمینار مردم شناسی و مردم نگاری 3108069 2 کارشناسی ارشد 80 مهرداد عربستانی هرهفته (10:00 - 12:00) -
مردم شناسی زندگی روزمره در ایران 3108009 2 دکتری 81 مریم رفعت جاه هرهفته (14:00 - 16:00) -
مردم شناسی غذا و تغذیه ایران 3108010 2 دکتری 18 ابراهیم فیاض هرهفته (08:00 - 10:00) -
مردم شناسی ایلات و عشایر ایران 3108081 2 کارشناسی 08 ابراهیم فیاض هرهفته (08:00 - 10:00) -
مردم شناسی ایران در پهنه بینا فرهنگی و میان فرهنگی 3108140 2 دکتری 18 ابراهیم فیاض هرهفته (14:00 - 16:00) -
مردم شناسی اسلام 3108101 2 کارشناسی 08 ابراهیم فیاض هرهفته (14:00 - 16:00) -
مردم شناسی دانش، فلسفه و حکمت 3108110 2 کارشناسی 08 ابراهیم فیاض هرهفته (14:00 - 16:00) -
مردم شناسی زبان 3108004 2 دکتری 81 رضا مقدم کیا هرهفته (10:00 - 12:00) -
نمایش 1 - 20 از 2,910 نتیجه
از 146