دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,747 نتیجه
از 88
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقد و بررسی نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی 3102230 2 دکتری جامعه شناسی 19 حسین میرزائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 دکتری جامعه شناسی 18 تقی آزاد ارمکی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی اقتصادی پیشرفته 3102450 2 دکتری جامعه شناسی 16 علی اصغر سعیدی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/07 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 02 علیرضا محسنی تبریزی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 16 یحیی علی بابائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 17 سهیلا صادقی فسائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (15:30 - 17:30)
روش های پیشرفته تحلیل داده ها 3105111 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 17 یونس نوربخش هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 01 سارا مزینانی شریعتی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
روش های تحلیل آمار پیشرفته و نرم افزار 3105097 2 دکتری 15 فاطمه ترابی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
آمار پیشرفته 3105086 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00)
بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته 3102234 2 دکتری جامعه شناسی 18 سهیلا صادقی فسائی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی شهری پیشرفته 3102156 2 دکتری جامعه شناسی 16 عبدالحسین کلانتری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30)
انسان شناختی باستان شناسی 3108017 2 کارشناسی 81 جلال الدین رفیع فر هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:00)
جمعیت شناسی انسان شناختی 3105041 2 دکتری 05 ابوعلی ودادهیر هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/28 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی زندگی روزمره در ایران 3108009 2 دکتری 11 مریم رفعت جاه هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/08 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 3108005 2 دکتری 11 منیژه مقصودی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی جنسیت 3108034 2 کارشناسی 81 امیلیا نرسیسیانس هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:00)
مردم شناسی جنسیت 3108113 2 کارشناسی 81 امیلیا نرسیسیانس هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:00)
مردم شناسی ایران بعد از اسلام 3108008 2 دکتری 11 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30)
نمایش 1 - 20 از 1,747 نتیجه
از 88