دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,440 نتیجه
از 72
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بررسی تطبیقی نظام های رفاه اجتماعی 3104233 2 کارشناسی ارشد 03 رضا امیدی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 02 علیرضا محسنی تبریزی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102366 2 دکتری جامعه شناسی 19 حسین ایمانی جاجرمی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق کمی پیشرفته 3102364 2 دکتری جامعه شناسی 19 یحیی علی بابائی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/02 (13:30 - 15:30)
روش های تحقیق پیشرفته در رفاه اجتماعی 3104277 2 دکتری 04 غلامرضا غفاری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 16 غلامرضا غفاری هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/03/26 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 17 سارا مزینانی شریعتی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
مطالعات پیشرفته رسانه های دیداری 3106040 2 دکتری 14 اعظم راودراد هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
تحلیل برنامه های توسعه ایران 3104191 3 کارشناسی 41 رضا امیدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:30 - 12:00)
تاریخ مردم شناسی 3108089 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (10:30 - 12:00)
انسان شناسی ایلات و عشایر 3108014 2 کارشناسی 81 جلال الدین رفیع فر هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (13:30 - 15:00)
انسان شناسی ارتباطات 3103078 2 کارشناسی 81 ابراهیم فیاض هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
مردم شناسی اقتصادی 3103050 2 کارشناسی 81 روح اله نصرتی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (08:30 - 10:00)
انسان شناسی تعلیم و تربیت 3103108 2 کارشناسی 81 امیلیا نرسیسیانس هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (13:30 - 15:00)
مردم شناسی تعلیم و تربیت 3108094 2 کارشناسی 81 امیلیا نرسیسیانس هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (13:30 - 15:00)
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 3103047 2 کارشناسی ارشد 08 منیژه مقصودی هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/03 (13:30 - 15:30)
انسان شناسی جهانی شدن 3103114 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:30 - 10:00)
مردم شناسی جهانی شدن 3108097 2 کارشناسی 81 احمد نادری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (08:30 - 10:00)
مردم شناسی هند و خاور دور 3108116 2 کارشناسی 81 مهرداد عربستانی هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/03 (08:30 - 10:00)
مردم شناسی اقوام ایرانی 3108006 2 دکتری 11 جلال الدین رفیع فر هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/03/31 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 1,440 نتیجه
از 72