دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,122 نتیجه
از 57
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نقد و بررسی نظریه های کلاسیک و معاصر جامعه شناسی 3102230 2 دکتری جامعه شناسی 19 حسین میرزائی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 دکتری جامعه شناسی 18 تقی آزاد ارمکی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی اقتصادی پیشرفته 3102450 2 دکتری جامعه شناسی 16 علی اصغر سعیدی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق کیفی پیشرفته 3102352 2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی 02 علیرضا محسنی تبریزی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (13:30 - 15:30)
روش های تحقیق پیشرفته 3102260 2 دکتری جامعه شناسی 14 مسعود کوثری هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/24 (10:00 - 12:00)
روش های پیشرفته تحلیل داده ها 3105111 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 18 سارا مزینانی شریعتی هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
جامعه شناسی دین پیشرفته 3102179 2 دکتری جامعه شناسی 17 یونس نوربخش هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
روش های تحلیل آمار پیشرفته و نرم افزار 3105097 2 دکتری 15 فاطمه ترابی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
آمار پیشرفته 3105086 2 کارشناسی ارشد 05 فاطمه ترابی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00)
انسان شناختی باستان شناسی 3108017 2 کارشناسی 81 جلال الدین رفیع فر هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/28 (15:30 - 17:00)
مبانی انسان شناسی 3108012 2 کارشناسی 81 زهره انواری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:00)
سمینار مردم شناسی و مردم نگاری 3108069 2 کارشناسی ارشد 08 روح اله نصرتی هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (15:30 - 17:30)
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 3103047 2 کارشناسی ارشد 08 منیژه مقصودی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 3108005 2 دکتری 11 منیژه مقصودی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی ایران بعد از اسلام 3108008 2 دکتری 11 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (13:30 - 15:30)
مردم شناسی زبان 3108004 2 دکتری 11 امیلیا نرسیسیانس هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/28 (10:00 - 12:00)
انسان شناسی موسیقی 3108035 2 کارشناسی 81 ابراهیم فیاض هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:00)
مردم شناسی دین در ایران 3103038 2 کارشناسی ارشد 08 ابراهیم فیاض هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30)
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 کارشناسی 81 مهرداد عربستانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (13:30 - 15:00)
نمایش 1 - 20 از 1,122 نتیجه
از 57