آموزش کارشناسی

 سهیلا آزاددل 

   کارشناس مسئول خدمات آموزشی کارشناسی -

   کارشناس  گروه برنامه  ریزی اجتماعی و  جامعه شناسی

   تلفن : 61117865

   آدرس ایمیل : sazaddel@ut.ac.ir

  زهرا افکاری 

   کارشناس خدمات آموزشی گروه  ارتباطات اجتماعی وگروه  مردم شناسی

  تلفن : 61117919

  آدرس ایمیل : 

 

آموزش تحصیلات تکمیلی

 

   لیلا شاهپوری منفرد

  رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی 

  تلفن :  61117973

  آدرس ایمیل : lshapour@ut.ac.ir

 

   سارا غفار زاده

  کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه جامعه شناسی

  تلفن : 61117867

  آدرس ایمیل : s.ghafar@ut.ac.ir

 

  خاتون مهربخش 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه مردم شناسی و گروه ارتباطات اجتماعی

  تلفن : 61117920

  آدرس ایمیل : mehrbakhsh2011@ut.ac.ir

  زهرا قیامی 

  کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه جمعیت شناسی و گروه علوم اجتماعی اسلامی

  تلفن : 61117922

  آدرس ایمیل :  zghiamy@ut.ac.ir