دکتر سید مهدی اعتمادی فرد

   استادیار گروه جامعه شناسی

   آدرس ایمیل : etemady@ut.ac.ir

   برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

    مسئول دفتر : صفورا ایاز

    تلفن : 61117870 - 6111786