دکتر غلامرضا جمشیدیها

   گروه علوم اجتماعی اسلامی

   پست الکترونیک : 

   برای مشاهده رزومه اینجا را کلیک کنید

 

    مسئول دفتر : صفورا ایاز

    تلفن : 61117870 - 6111786