دکتر فاطمه ترابی

گروه جمعیت شناسی

fatemeh_torabi@ut.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

مسئول دفتر : صفورا ایاز 

تلفن : 61117870