دکتر روح الله نصرتی

گروه انسان شناسی

r.nosrati@ut.ac.ir

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

مسئول دفتر : صفورا ایاز 

تلفن : 61117870