دکتر فاطمه ترابی

 گروه جمعیت شناسی

پست الکترونیک : 

 برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید 

 

 

 مسئول دفتر : صفورا ایاز 

 تلفن : 61117870