صفورا ایاز 

    مسئول دفتر معاونت             

   تلفن : 61117870

 

 

کارکنان واحد اداری

    عباس شیخ الاسلامی

    رئیس امور اداری و رفاهی

    تلفن : 61117917   

   راضیه غلام حسینی

     مسئول امور رفاهی - بیمه و امین اموال

     تلفن : 61117913

     راحله سلطانی

     مسئول ثبت دبیرخانه 

     تلفن : 61117913

 

     حمیدرضا زمانی

       کارشناس پشتیبانی

       تلفن : 61117910

 

  

 

 

کارکنان واحد مالی

   حامد ناصحی پور

   رئیس اداره حسابداری

    تلفن : 61117907             

    اعطم حسین ساری

    کارشناس حسابداری 

    تلفن : 61117930

 زهرا نوری 

 کارشناس حسابداری

 تلفن : 61117902

 

     عباس شیخ الاسلامی

     کارپرداز

     تلفن : 61117917