صفورا ایاز 

    مسئول دفتر معاونت             

   تلفن : 61117870

 

 

کارکنان واحد اداری

    عباس شیخ الاسلامی

    رئیس امور اداری و رفاهی

    تلفن : 61117917   

   راضیه غلام حسینی

     مسئول امور رفاهی - بیمه و امین اموال

     تلفن : 61117913

     راحله سلطانی

     مسئول ثبت دبیرخانه 

     تلفن : 61117913

 

     علیرضا ربیعی

       کارشناس پشتیبانی

      تلفن : 61117910

 

  

 

 

کارکنان واحد مالی

    حامد ناصحی پور

    رئیس اداره حسابداری

     تلفن : 61117907             

    اعطم حسین ساری

    کارشناس حسابداری 

    تلفن : 61117930

    زهرا نوری 

   کارشناس حسابداری

   تلفن : 61117908

 

   بهزاد اسدی

   کارشناس حسابداری

   تلفن : 61117908

 

    عباس شیخ الاسلامی

    کارپرداز

    تلفن : 61117917