صفورا ایاز 

    مسئول دفتر معاونت             

   تلفن : 61117870

 

 

کارکنان واحد اداری

    لیلا ابراهیمیان

    رئیس امور اداری و رفاهی

    تلفن : 61117910   

   راضیه غلام حسینی

     مسئول امور رفاهی - بیمه و امین اموال

     تلفن : 61117913

     مرضیه جاویدان 

     مسئول ثبت دبیرخانه 

     تلفن : 61117913

 

     عباس شیخ الاسلامی

     کارشتاس امور پشتیبانی

     تلفن : 61117917

  

 

 

کارکنان واحد مالی

   حامد ناصحی پور

   رئیس اداره حسابداری

    تلفن : 61117907             

    اعطم حسین ساری

    کارشناس حسابداری 

    تلفن : 61117930

 زهرا نوری 

 کارشناس حسابداری

 تلفن : 61117902

 

     مهرداد کرمی

     افسر امریه  - حسابدار

     تلفن : 61117908