شهدای دانشکده علوم اجتماعی

 

کارکنان 

شهید عباس جهانبخش حمزه نژادارشاد

زندگینامه

 

دانشجویان 

شهید سیدمحمدرضا ناصریان

زندگینامه

           

شهید پرویز(صادق) افسری

زندگینامه

شهید ابوالفضل بی تا

زندگینامه

شهید سیدحسن  آیت

زندگینامه

شهید محسن امیرکانیان

زندگینامه

شهید علیرضا صفاجو

زندگینامه

شهید سیداصغر سجادیان

زندگینامه

شهید حبیب الله مالکی قمی

زندگینامه

شهید احمد اخلاص

زندگینامه

شهید حبیب روزی طلب

زندگینامه

شهید محسن چیت چیان

زندگینامه

شهید کامران آقاحسینی نائینی

زندگینامه

شهید عادل محمدرضا نسب

زندگینامه

شهید عمران پستچی هشتچین

زندگینامه

شهید فتح الله ژیان پناه

زندگینامه

شهید سید علی جهان آرا

زندگینامه