مسئول دفتر معاونت 

 

  تلفن : 61117806

 

 

کارکنان بخش پژوهشی

  مهرانگیز عوض نیا

  کارشناس پژوهشی

  تلفن : 61117817

  ایمیل : mevaznia@ut.ac.ir

  زینب پلاسی

  کارشناس امور پژوهش های کاربردی

  تلفن : 61117819

  ایمیل : zpelasi@ut.ac.ir

 

کارکنان بخش فناوری اطلاعات

  سودابه قنبرنسب 

  کارشناس فرابری داده ها

  تلفن : 61117925

  ایمیل : ghanbarnasab@ut.ac.ir

 

کارکنان کتابخانه 

  دکتر مریم رفعت جاه 

  ریاست کتابخانه 

  تلفن : 61117931

  زهرا قنبری

  کارشناس کتابخانه دیجیتال و پایان نامه ها

  تلفن : 61117934

 

 

  حسن منطیق 

  کارشناس بخش فهرست نویسی

  تلفن : 61117936

  داوود افشار 

  کارشناس میز امانت 

  تلفن : 61117937

  راحله درخشیده 

  کارشناس میز امانت

  تلفن : 61117937