مسئول دفتر معاونت 

مرضیه جاویدان 

تلفن : 61117806

 

 

کارکنان بخش پژوهشی

فاطمه علیپور

کارشناس پژوهشی

تلفن : 61117823

ایمیل : falipoor@ut.ac.ir

مهرانگیز عوض نیا

کارشناس پژوهشی

تلفن : 61117817

ایمیل : mevaznia@ut.ac.ir

زینب پلاسی

کارشناس امور پژوهش های کاربردی

تلفن : 61117819

ایمیل : zpelasi@ut.ac.ir

 

کارکنان بخش فناوری اطلاعات

سودابه قنبرنسب 

کارشناس فرابری داده ها

تلفن : 61117925

ایمیل : ghanbarnasab@ut.ac.ir

 

کارکنان کتابخانه 

دکترزهره  انواری 

ریاست کتابخانه 

تلفن : 61117931

زهرا قنبری

کارشناس کتابخانه دیجیتال و پایان نامه ها

تلفن : 61117934

 

 

حسن منطیق 

کارشناس بخش فهرست نویسی

تلفن : 61117936

داوود افشار 

کارشناس میز امانت 

تلفن : 61117937

 

 

محمدرضا حسینی 

کارشناس مسئول مخزن

تلفن : 61117803