کارکنان بخش پژوهشی

  مهرانگیز عوض نیا

  رئیس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه

  تلفن : 61117942

  پست الکترونیک : mevaznia@ut.ac.ir

  الهام رضا زاده 

  کارشناس پژوهشی 

  تلفن : 61117942

   علی کاظمی

   مدیر داخلی مجله  "مطالعات جامعه شناختی" و

   مجله "جامعه شناسی هنر و ادبیات "

   تلفن : 

 پست الکترونیک :

 

 پروین علی پور 

   معاون سردربیر فصلنامه "مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران "

   و مدیر علمی و اجرایی دو فصلنامه "توسعه محلی(روستایی - شهری )

  پست الکترونیک :

 

 

کارکنان بخش فناوری اطلاعات

  سودابه قنبرنسب 

  رئیس مرکز خدمات رایانه ای                                                       

  تلفن : 61117925

  پست الکترونیک : ghanbarnasab@ut.ac.ir

 

کارکنان کتابخانه 

 دکتر حسن منطق

  رئیس کتابخانه                                                                  

  تلفن : 6117931

   حمیدرضا زمانی

   کارشناس بخش پایان نامه و مرجع

   تلفن : 61117934

  داوود افشار 

  کارشناس  کتابدار - مخزن 

  تلفن : 61117937

  اکرم بارزمان

  کارشناس کتابدار - میز امانت

  تلفن : 61117937