کارکنان بخش پژوهشی

  مهرانگیز عوض نیا

  کارشناس پژوهشی

  تلفن : 61117817

  ایمیل : mevaznia@ut.ac.ir

   دکترعلی کاظمی

   مدیر داخلی مجله  "مطالعات جامعه شناختی" و

   مجله "جامعه شناسی هنر و ادبیات "

   تلفن : 

   ایمیل

 

   دکتر پروین علی پور 

   معاون سردربیر فصلنامه "مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران "

   و مدیر علمی و اجرایی دو فصلنامه "توسعه محلی(روستایی - شهری )

  ایمیل : 

 

   دکتر اعظم آهنگر 

   مدیر علمی و اجرایی  فصلنامه "نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان "

   تلفن :

   ایمیل : 

 

 

کارکنان بخش فناوری اطلاعات

  سودابه قنبرنسب 

  رئیس مرکز خدمات رایانه ای                                                          

  تلفن : 61117925

  ایمیل : ghanbarnasab@ut.ac.ir

  حامد کوثری 

 تلفن : 61117927

 

 

کارکنان کتابخانه 

  دکتر حسین ایمانی جاجرمی

  ریاست کتابخانه                                                                     

  تلفن : 

  زهرا قنبری

  کارشناس کتابخانه دیجیتال و پایان نامه ها

  تلفن : 61117934

 

 

  حسن منطیق 

  کارشناس بخش فهرست نویسی

  تلفن : 61117936

  داوود افشار 

  کارشناس  کتابدار - مخزن 

  تلفن : 61117937

  اکرم بارزمان

  کارشناس کتابدار - میز امانت

  تلفن : 61117937