گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی گرایش کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی را که مصوب شورای انقلاب فرهنگی بوده است از سال ۱۳۸۲ در دانشکده علوم اجتماعی راه اندازی کرده است . به علاوه، این گروه در مقطع کارشناسی ارشد، در رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی و برنامه ریزی گردشگردی نیز دانشجو می پذیرد.

معرفی رشته

برخی از موضوعات و مباحثی که دانشجویان گروه برنامه ریزی اجتماعی در مقطع کارشناسی با آن آشنا می شوند عبارت است از:

مبانی جامعه شناسی برای برنامه ریزی؛

موضوعات مربوط به سیاستگذاری اجتماعی؛

نظریه ها و سیاست های رفاه اجتماعی؛

فنون برنامه ریزی اجتماعی؛

مبانی و اصول برنامه ریزی شهری و منطقه ای؛

مبانی و اصول برنامه ریزی فراغتی؛

تحلیل برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛.

نظریه های فقر و نابرابری اجتماعی؛

اصول و مبانی برنامه ریزی گردشگری؛