اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی شکوری

علی شکوری،

دانشیار
  • عضو کمیته اصلی تدوین برنامه راهبردی تحقیقات توسعه روستایی
  • عضو کمیته علمی همایش ملی هنرگردی (نقش گردشگری هنری در توسعه)
  • عضو کمیته علمی و مدیریت پنل تخصصی همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117833
صفحه rokhname-alias
Google Scholar
  • 132 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جامعه شناسی روستایی پیشرفته 3102286 2 18 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/16 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
اصول مدیریت گردشگری 3104243 2 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
روش تحقیق 1 3102010 2 41 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/14 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 03 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نقد نظریه های رفاه اجتماعی 3104272 2 12 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نقد نظریه های توسعه و توسعه روستایی 3102231 2 19 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مسائل گردشگری در ایران 3104242 2 04 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
جهانی شدن و سیاست اجتماعی 3104281 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
نابرابری و قشر بندی اجتماعی 3104129 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
اصول مدیریت گردشگری 3104243 2 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/09 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق 1 3102010 2 41 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/18 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های نابرابری و فقر 3104227 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
نقد نظریه های رفاه اجتماعی 3104272 2 12 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار مسائل توریسم 3104157 2 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های رفاه اجتماعی 3104165 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نابرابری و قشر بندی اجتماعی 3104129 2 04 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
اصول و برنامه ریزی توریسم 3104156 3 12 هرهفته یک شنبه (13:30 - 16:30) 1398/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
سازماندهی و مدیریت 3104199 2 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1397/10/23 (15:30 - 17:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2