اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • مشاور امور بین الملل دانشکده علوم اجتماعی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران/UT ، جامعه شناسی-پزشکی و سلامت

1380 ← 1386

M.S ، دانشگاه تبریز ، روش شناسی علوم اجتماعی

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، روش شناسی علوم اجتماعی

1371 ← 1375

کلمات کلیدی