اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • مدیریت گروه انسان شناسی 1383←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه پاریس ، انسان شناسی

1369 ← 1373

M.S ، دانشگاه پاریس ، جامعه شناسی

1357 ← 1361

کارشناسی ، دانشگاه پاریس ، جامعه شناسی

1355 ← 1359

کلمات کلیدی