اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مجید سلیمانی ساسانی

مجید سلیمانی ساسانی،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
ارتباطات اجتماعی
صفحه رخ نما