اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ملیحه شیانی

ملیحه شیانی،

دانشیار
  • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان
  • رییس
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 121 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • رییس 1397←…
  • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 1394←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1375 ← 1382

M.S ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1369 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگری اجتماعی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی