اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • رییس 1397←…
  • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان 1394←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1375 ← 1382

M.S ، علامه طباطبایی ، جامعه شناسی

1369 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگری اجتماعی

1363 ← 1367

کلمات کلیدی