اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میثم موسائی

میثم موسائی،

استاد
  • عضو کمیته منتخب دانشکده
  • کمیسیون تخصصی اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 21 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 533 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

پروفایل

  • کمیسیون تخصصی اقتصاد 1398←…
  • عضو کمیته منتخب دانشکده 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، علوم اقتصادی

1377 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، علوم اقتصادی-اقتصادنظری

1370 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

1364 ← 1368

فعالیت های علمی