اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میثم موسائی

میثم موسائی

مرتبه علمی : استاد
 • عضویت کارگروه تحول و ارتقاء رشته اقتصاد
 • عضویت در کمیته علمی همایش "اقتصاد هنر ایران"
 • عضو گروه تخصصی علوم اقتصادی شورای تحول
 • عضویت کارگروه تخصصی علوم اقتصادی
 • عضو کمیته منتخب دانشکده
 • کمیسیون تخصصی اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 28 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 746 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

پروفایل

 • کمیسیون تخصصی اقتصاد 1398←…
 • عضو کمیته منتخب دانشکده 1398←…
 • عضویت کارگروه تخصصی علوم اقتصادی 1397←…
 • عضو گروه تخصصی علوم اقتصادی شورای تحول 1396←…
 • عضو وابسته دانشگاه هنر اصفهان 1395←1397
 • عضویت در کمیته علمی همایش "اقتصاد هنر ایران" 1393←…
 • عضویت کارگروه تحول و ارتقاء رشته اقتصاد 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، علوم اقتصادی

1377 ← 1380

M.S ، تربیت مدرس ، علوم اقتصادی-اقتصادنظری

1370 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، علوم اقتصادی-اقتصاد نظری

1364 ← 1368

کلمات کلیدی