اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین کچوئیان

حسین کچوئیان

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت در شورای علمی میز تخصصی اسلامی سازی علوم انسانی قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 0218802223
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.