اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه امام صادق (ع ، فرهنگ و ارتباطات

1372 ← 1387

M.S ، دانشگاه تهران ، مردم شناسی

1372 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، جامعه شناسی

1368 ← 1372

فعالیت های علمی