اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

موسی عنبری

موسی عنبری،

دانشیار
  • مدیرکل خوابگاههای دانشگاه تهران
  • مدیر گروه آموزشی توسعه اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی توسعه اجتماعی 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جامعه شناسی

1378 ← 1384

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1375 ← 1378

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی و تعاون

1371 ← 1375

فعالیت های علمی