اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سید احمد فیروزآبادی

سید احمد فیروزآبادی،

دانشیار
 • معاون اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
 • 96 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۲

پروفایل

 • معاون اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران 1399←1402
 • داوری استارتاپ های اجتماعی کشور 1397←1397
 • عضو کمیته علمی کنفرانس نقش مطالعات میان رشته ای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور 1397←1397
 • مدیر گروه مطالعات توسعه اجتماعی 1391←1395
 • معاون اداری و مالی دانشکده علوم اجتماعی 1389←1391
 • رییس کتابخانه 1387←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جامعه شناسی

1378 ← 1384

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1373 ← 1376

کارشناسی ، تهران ، پژوهشگری علوم اجتماعی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی