اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، جامعه شناسی

1367 ← 1374

M.S ، تهران ، جامعه شناسی

1365 ← 1367

کارشناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، ارتباطات

1348 ← 1352

کلمات کلیدی