اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رسول صادقی

رسول صادقی،

دانشیار
 • نماینده گروه جمعیت شناسی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده علوم اجتماعی
 • دبیر شورای پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور
 • عضو کمیته اجتماعی و فرهنگی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران
 • عضو کارگروه جمعیت - بنیاد نخبگان استان همدان
 • عضو حقیقی کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، شورای عتف
 • عضو کارگروه علمی دبیرخانه رصد آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
 • عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
 • عضو حقیقی هیات امنای پژوهشکده آمار
 • نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 02161117884
صفحه رخ نما
Scopus
 • 101 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 713 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 21 هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
برآورد شاخص های جمعیتی 3105078 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
جمعیت، مهاجرت و توسعه 3109014 2 09 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
جمعیت، مهاجرت و توسعه 3109014 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 3104061 2 22 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1401
کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی 3105116 2 05 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1401
مبانی جمعیت شناسی 3102175 2 41 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 21 هرهفته (13:30 - 14:30) | هرهفته (14:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 14:30) | هرهفته (14:30 - 15:30) - ترم اول 1400
کاربرد نظریه های اجتماعی در جمعیت شناسی 3105116 2 05 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
مبانی جمعیت شناسی 3102175 2 81 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم اول 1400
برآورد شاخص های جمعیتی 3105091 2 05 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جمعیت، مهاجرت و توسعه 3109014 2 09 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مسائل اجتماعی - جمعیتی ایران 3106056 2 61 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/15 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1399
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 21 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/04/10 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3102168 3 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/04/10 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
برآورد شاخص های جمعیتی 3105091 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
جمعیت، مهاجرت و توسعه 3109014 2 09 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های مقدماتی تحلیل جمعیت 3104061 2 81 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مسائل اجتماعی - جمعیتی ایران 3106056 2 61 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/17 (08:30 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 3120080 3 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1398/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2