اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیلیا نرسیسیانس

امیلیا نرسیسیانس،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی