اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پویا علاء الدینی

پویا علاء الدینی،

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فوق دکتری ، دانشگاه ملل متحد ، توسعه بین الملل

1379 ← 1380

Ph.D ، دانشگاه راتگرز ، برنامه ریزی شهری و سیاستگداری

1374 ← 1379

M.S ، دانشگاه دلاور ، اقتصاد

1373 ← 1378

M.S ، دانشگاه ایالتی اوهایو ، مهندسی عمران

1370 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه ایالتی اوهایو ، علوم ریاضی

1364 ← 1369

فعالیت های علمی