اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1351

M.S ، پنسیلوانیا ، جمعیت شناسی

… ←

کارشناسی ، تهران ، علوم اجتماعی

… ← 1346

Ph.D ، پنسیلوانیا ، جمعیت شناسی

… ←

کلمات کلیدی