اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جلال الدین رفیع فر

جلال الدین رفیع فر،(بازنشسته)

استاد
 • عضو وابسته مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (C.N.R.S)
 • عضو گروه پژوهش‌های فرهنگ مردم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی نامه انسان شناسی
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی «نامه انسان شناسی»
 • مشاور عالی و عضو شورای علمی فرنام در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
 • عضویت در شورای علمی دانشنامه خلیج فارس در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
 • عضویت در شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم ایران در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
 • عضو کمیته دوره دکتری جامعه‌شناسی با گرایش‌های مربوطه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • عضو شورای نظارت و سنجش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • مشاور عالی دانشنامه فرهنگ عامه ایران در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
 • مدرس دوره کوتاه‌مدت آموزشی تخصصی اتنوگرافی در جشنواره بین‌‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت»
 • عضو کرسی نظریه‌پردازی علوم اجتماعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1390
 • عضو کارگروه تخصصی رشته علوم اجتماعی (گرایش مردم‌شناسی، تعاون و رفاه و خدمات اجتماعی) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی (از 1393)
 • دبیر کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی مطالعات توسعه در ایران پردیس البرز
 • رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 27 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

 • رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران 1399←…
 • عضو کمیته علمی باستان‌شناسی پیش از تاریخ در چهارمین همایش ملی باستان‌شناسی ایران، دانشگاه بیرجند 1398←1398
 • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، دانشگاه بیرجند 1398←1398
 • عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزشی توسعه روستایی دانشگاه تهران 1396←1398
 • دبیر کمیته تخصصی برنامه ریزی آموزشی مطالعات توسعه در ایران پردیس البرز 1396←…
 • عضو شورای علمی سومین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران 1395←1395
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی (از 1393) 1393←…
 • عضو گروه علمی علوم اجتماعی و ارتباطات در هفتمین جشنواره بین‌المللی فارابی 1392←1392
 • مدیر گروه آموزشی انسان شناسی 1391←1393
 • عضو کمیته همایش بزرگداشت دکتر روح‌الامینی 1391←1391
 • رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران 1390←1396
 • عضو کمیته علمی کنفرانس بین‌المللی دانش سنتی در مدیریت منابع آب 1390←1390
 • عضو کارگروه تخصصی رشته علوم اجتماعی (گرایش مردم‌شناسی، تعاون و رفاه و خدمات اجتماعی) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1390←…
 • عضو کرسی نظریه‌پردازی علوم اجتماعی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1390 1390←…
 • دبیر دومین همایش انسان‌شناسی تصویری 1389←1389
 • مدیر گروه آموزشی انسان‌شناسی 1389←1391
 • عضو شورای علمی همایش علوم اجتماعی در ایران: دستاوردها و چالش‌ها، انجمن جامعه‌شناسی ایران 1389←1389
 • نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی (1389-1392) 1389←1392
 • عضو هیأت کاوش محوطه باستانی ازبکی 1389←1390
 • مدرس دوره کوتاه‌مدت آموزشی تخصصی اتنوگرافی در جشنواره بین‌‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» 1388←…
 • عضو کمیته تخصصی رشته علوم اجتماعی در مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1388←1391
 • عضو گروه علمی علوم اجتماعی و ارتباطات در سومین جشنواره بین المللی فارابی 1388←1389
 • مشاور عالی دانشنامه فرهنگ عامه ایران در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 1388←…
 • عضو شورای نظارت و سنجش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1387←…
 • عضو کمیته دوره دکتری جامعه‌شناسی با گرایش‌های مربوطه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1387←…
 • عضو کمیته علمی اولین همایش انسان‌شناسی تصویری 1386←1386
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1386←1389
 • عضویت در شورای علمی دانشنامه فرهنگ مردم ایران در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 1385←…
 • عضویت در شورای علمی دانشنامه خلیج فارس در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 1385←…
 • مشاور عالی و عضو شورای علمی فرنام در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی 1385←…
 • عضو هیأت کاوش جیرفت 1385←1386
 • عضو کمیته علمی همایش روش‌های مطالعه فرهنگ 1384←1384
 • رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران 1384←1387
 • دبیر گروه مردم شناسی نهمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال 1383←1383
 • مدیر گروه مردم‌شناسی در هشتمین دوره انتخاب و معرفی پژوهش فرهنگی سال در بخش داخلی و ششمین دوره در بخش بین‌المللی 1382←1382
 • مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی نامه انسان شناسی 1382←…
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی «نامه انسان شناسی» 1382←…
 • مدیر گروه آموزشی انسان شناسی 1380←1382
 • اولین رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران 1380←1383
 • عضو گروه پژوهش‌های فرهنگ مردم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1380←…
 • دبیر علمی اولین همایش فرهنگ‌‌شناسی ترکمن 1379←1379
 • مدیر گروه آموزشی انسان‌شناسی 1378←1380
 • عضویت در شورای علمی پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی 1374←1376
 • عضویت در شورای علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی 1374←1376
 • عضو هیات علمی وابسته مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (C.N.R.S) 1371←…
 • عضو وابسته مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران 1370←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، تهران ، باستان شناسی

… ← 1353

B.S ، نانتر، پاریس ، مردم شناسی

… ← 1359

M.S ، سوربن (پانتئون) ، مردم‌شناسی/ انسان‌شناسی

… ← 1361

Ph.D ، سوربن (پانتئون) ، مردم‌شناسی/ انسان‌شناسی

… ← 1367

کلمات کلیدی