اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جهانفر

محمد جهانفر،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی