اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا محسنی تبریزی

علیرضا محسنی تبریزی،(بازنشسته)

استاد
  • مدیر گروه تخصصی علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال