اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی،

استاد
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مجری بازگری و تدوین برنامه درسی
 • نماینده هیات ممیزه
 • مدیر گروه علوم اجتماعی پردیس بین المللی کیش
 • نماینده هیات ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
 • عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی
 • عضو ممیزی
 • نماینده هیات ممیزه
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی رفتاری
 • گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت، آموزش
 • ریاست گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت و آموزش
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهر ان
 • مدیر گروه پژوهشی علوم اجتماعی در پژوهشکده سمت
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 108 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کار تحقیقی 3102194 4 21 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
نظریه های معاصر توسعه 3102232 2 17 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
متفکران اجتماعی متاخر 3102413 2 16 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کار تحقیقی 3102194 4 21 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/22 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1399
نظریه های فرهنگ 3102222 2 16 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 18 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
نظریه های کلاسیک جامعه شناسی (تحلیل متون) 3102198 2 16 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نظریه های معاصر توسعه 3102232 2 16 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
متفکران اجتماعی متاخر 3102413 2 17 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های جامعه شناسی 3 3102025 2 22 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های جامعه شناسی 3 3102025 2 21 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 18 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نظریه های کلاسیک علوم اجتماعی 3106096 2 61 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نظریه های علوم اجتماعی 3106054 3 61 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/01 (13:30 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های علوم اجتماعی 3101202 2 06 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/01 (13:30 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های کلاسیک جامعه شناسی (تحلیل متون) 3102198 2 17 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نظریه های معاصر توسعه 3102232 2 17 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
متفکران اجتماعی متاخر 3102413 2 16 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
جامعه شناسی فرهنگ پیشرفته(تحلیل مسائل فرهنگی ایران) 3102241 2 17 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نظریه های کلاسیک جامعه شناسی (تحلیل متون) 3102198 2 16 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/22 (15:00 - 17:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2