اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی،

استاد
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مجری بازگری و تدوین برنامه درسی
 • نماینده هیات ممیزه
 • مدیر گروه علوم اجتماعی پردیس بین المللی کیش
 • نماینده هیات ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
 • عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی
 • عضو ممیزی
 • نماینده هیات ممیزه
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی رفتاری
 • گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت، آموزش
 • ریاست گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت و آموزش
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهر ان
 • مدیر گروه پژوهشی علوم اجتماعی در پژوهشکده سمت
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 108 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.