اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

تقی آزاد ارمکی

تقی آزاد ارمکی،

استاد
 • مطالعات زنان و خانواده
 • مجری بازگری و تدوین برنامه درسی
 • نماینده هیات ممیزه
 • مدیر گروه علوم اجتماعی پردیس بین المللی کیش
 • نماینده هیات ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
 • عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی
 • عضو ممیزی
 • نماینده هیات ممیزه
 • عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی رفتاری
 • گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت، آموزش
 • ریاست گروه علمی جامعه شناسی کودکی، سلامت و آموزش
 • مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهر ان
 • مدیر گروه پژوهشی علوم اجتماعی در پژوهشکده سمت
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
 • 108 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.