اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سارا فریدزاده

سارا فریدزاده،

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
جامعه شناسی
صفحه رخ نما