اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن صبوریان

محسن صبوریان،

استادیار
  • عضو گروه مطالعات نظری-تاریخی دینداری مرکز ملی مطالعات و سنجش دینداری
  • کمیته پژوهشی اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
  • نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه صلاحیت علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
  • سرپرست گروه‬ آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
  • سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
علوم اجتماعی اسلامی
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی