اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا امیدی

رضا امیدی،

استادیار
  • عضو هیئت مدیرۀ انجمن جامعه‌شناسی ایران
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما