اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا جمشیدیها

غلامرضا جمشیدیها،

استاد
 • عضو هیات منصفه شورای معین هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه
 • عضو کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان
 • رئیس کارگروه جامعه شناسی وزارت علوم و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • سرپرست گروه علوم اجتماعی اسلامی
 • تمدید سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 171 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال