اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا جمشیدیها

غلامرضا جمشیدیها،

استاد
 • عضو هیات منصفه شورای معین هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه
 • عضو کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کمیته جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی شورای برنامه ریزی آموزش عالی
 • عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه
 • عضو شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان
 • رئیس کارگروه جامعه شناسی وزارت علوم و شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • سرپرست گروه علوم اجتماعی اسلامی
 • تمدید سرپرست گروه آموزشی علوم اجتماعی اسلامی دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • عضو کارگروه تخصصی علوم اجتماعی
 • عضویت هیات تحریریه دو فصلنامه علمی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
 • عضو هیئت داوران بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی
 • رئیس دانشکده علوم اجتماعی
 • عضو کار گروه توانایی علمی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان
 • عضو تخصصی کمیته منتخب تبدیل وضعیت دانشگاه فرهنگیان
 • عضو کار گروه توانایی علمی در رشته علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان فراخوان 99
 • عضویت هیئت ممیزه دانشگاه تهران
 • اولین کنفرانس ملی عدالت اجتماعی در ایران
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران
 • عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران
 • عضو شورای علمی و رئیس گروه علمی علوم اجتماعی و علوم ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی
دانشکده علوم اجتماعی
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 218 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال